Voorwaarden Allroad en Offroad trainingen Arjan Brouwer Motor Trading Putten

Art 1. Definities
1. ARJAN BROUWER MOTOR TRADING (handelsnaam van Brouwer Trading, Hoge Eng-West 19-21, 3882 TP Putten): aanbieder van Arjan Brouwer allroad en offroad trainingen.
2. Cursist: degene die een allroad of offroad training of motorrit zal volgen bij ARJAN BROUWER MOTOR TRADING.
3. Inschrijver: degene die voor zichzelf of namens of ten behoeve van een cursist de overeenkomst met ARJAN BROUWER MOTOR TRADING aangaat.
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen de inschrijver en ARJAN BROUWER MOTOR TRADING.
Art 2. Inschrijven
1. Op het moment van inschrijving of aanvaarding offerte, verder te noemen inschrijving, voor de allroad of offroad training, aanvaardt de inschrijver het aanbod van ARJAN BROUWER MOTOR TRADING, en komt de overeenkomst tussen de inschrijver en ARJAN BROUWER MOTOR TRADING tot stand.
2. Van de inschrijving zal ARJAN BROUWER MOTOR TRADING per e-mail een bevestiging sturen aan de inschrijver. In deze bevestiging zal alle relevante informatie betreffende de allroad of offroad training vermeld worden.
3. indien de inschrijver en cursist niet dezelfde (rechts) personen zijn dan zal de inschrijver ervoor zorg dragen dat de cursist alle verplichtingen en voorwaarden welke voortvloeien uit de overeenkomst kent en aanvaardt.
4. De cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met ARJAN BROUWER MOTOR TRADING.
Art 3. Cursusgeld en Betaling
1.Vanaf het moment van inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het voor de allroad of offroad training door ARJAN BROUWER MOTOR TRADING vastgestelde bedrag, hierna: “het cursusgeld”.
2.Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan d.m.v. overschrijving op rekening NL96 INGB 0665 8052 25 t.n.v. Brouwer Trading o.v.v. activiteit en datum.
3. Indien de inschrijver of/en de cursist in gebreke blijft/blijven met betaling binnen de in het tweede lid genoemde termijn, zal deze aan ARJAN BROUWER MOTOR TRADING een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente. Betreffende rente zal worden berekend over het alsdan verschuldigde bedrag, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden. De inschrijver of/en de cursist kan/kunnen bij overschrijding van de betalingstermijn eveneens gehouden zijn tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten welke tenminste 15% van de hoofdsom zullen bedragen, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door ARJAN BROUWER MOTOR TRADING zijn gemaakt. Onder de in voorgaande volzin bedoelde kosten vallen onder meer kosten van rechtskundige bijstand, proceskosten en kosten betreffende het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder.
Art 4. Annulering/ Afmelding/ Verzetten door cursist zonder annuleringsverzekering.
1. Annulering dient schriftelijk te geschieden, en wordt binnen 3 werkdagen door ARJAN BROUWER MOTOR TRADING schriftelijk bevestigd. Zonder deze bevestiging blijft de oorspronkelijke inschrijving gehandhaafd.
2. Bij annulering door de cursist zijn de volgende kosten verschuldigd door de inschrijver/cursist:
• Bij annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus is € 25,00 per persoon verschuldigd.
• Bij annuleren tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
• Bij annuleren binnen 1 week voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk en is het gehele cursusgeld verschuldigd.
• In geval van vervanging als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden, is € 10,- administratiekostenverschuldigd.
3. Het verzetten van de allroad of offroad training wordt gelijkgesteld aan annulering.
4. Het niet verschijnen op de allroad of offroad training staat gelijk aan annulering.
Art 5. Annulering/Afmelding door ARJAN BROUWER MOTOR TRADING
1. ARJAN BROUWER MOTOR TRADING behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de cursus te annuleren respectievelijk te verzetten naar een andere datum.
2. De deelnemers worden van wijzigingen of annulering schriftelijk of telefonisch zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
3. Ingeval van annulering zal ARJAN BROUWER MOTOR TRADING het cursusgeld aan de inschrijver restitueren. ARJAN BROUWER MOTOR TRADING is over dit bedrag geen rente of boete verschuldigd.
4. Ingeval van wijzigingen door ARJAN BROUWER MOTOR TRADING welke voor de cursist in redelijkheid niet aanvaardbaar zijn, zal ARJAN BROUWER MOTOR TRADING een alternatief aan de cursist aanbieden. Indien ook dit alternatief niet aanvaardbaar is voor de cursist, zal ARJAN BROUWER MOTOR TRADING het cursusgeld restitueren, zonder dat ARJAN BROUWER MOTOR TRADING over dit bedrag een rente of boete verschuldigd is.
Art 6. Vervanging
1. De cursist kan zich laten vervangen door een derde, indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals in lid 2 geformuleerd.
2. Voorwaarden:
• De in artikel 2 genoemde opdrachtbevestiging inclusief deze voorwaarden zullen door de cursist aan de derde worden overhandigd, en zonder voorbehoud door de derde worden aanvaard;
• Uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de allroad of offroad training wordt de vervanging door de cursist aan ARJAN BROUWER MOTOR TRADING gemeld, onder mededeling van alle gegevens van de derde zoals in het inschrijfformulier voor de allroad of offroad training zijn vermeld.
Art 7. Verplichtingen Cursist
1. Voor deelname aan een cursus georganiseerd door ARJAN BROUWER MOTOR TRADING dient de cursist in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Voornoemd rijbewijs dient tijdens de cursus door de cursist te worden meegebracht en op eerste verzoek getoond te worden.
2. Mocht de rijbevoegdheid van een cursist tijdelijk zijn ontzegd, dan wordt niet voldaan aan hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld, en is het derhalve niet mogelijk om aan de cursus deel te nemen.
Art 8. Voertuig
1. De cursist dient er voor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt,
voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Voertuigreglement. Let op! Indien de motorfiets van een illegale uitlaat is voorzien en derhalve te veel geluid produceert voldoet uw motor niet aan de eisen
van het Voertuigreglement Deze bepaling geldt overigens niet bij het deelnemen aan een cursus waarbij het gebruik van een instructie motor is inbegrepen.
2. De cursist dient de motorfiets waarmee hij aan een cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in deWet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die geen uitsluitingen heeft van aansprakelijkheidsdekking tijdens het deelnemen aan de
door ARJAN BROUWER MOTOR TRADING georganiseerde cursussen.
3. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in voorgaande leden, heeft de instructeur of ander bevoegd persoon het recht om u te weigeren om aan de cursus deel te nemen. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
Art 9. Kleding
1. Op alle praktijkcursussen is het dragen van beschermende kleding verplicht, inclusief motorlaarzen enmotorhandschoenen.
2. De instructeur is bevoegd personen te weigeren waarvan de kleding niet aan bovenstaande eisen voldoet. In deze situatie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
Art 10. Aansprakelijkheid
1. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan. De cursist verklaart zich te zullen houden aan de ter plaatse geldende (verkeers)regels.
2. ARJAN BROUWER MOTOR TRADING, de instructeur(s) en de circuitbeheerder(s) zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van de cursist noch voor letselschade opgelopen door een cursist, welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan de cursus, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ARJAN BROUWER MOTOR TRADING.
3. Cursist verklaart volledig voor eigen risico aan de training of rit deel te nemen en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de cursist eventueel betrokken raakt.
Art 11. Gezondheidsverklaring
Door akkoordverklaring van deze voorwaarden verklaart de cursist tevens dat hij/zij geen medische beperking heeft om aan de cursus deel te nemen.
Putten, mei 2013
Deze voorwaarden vervangen alle eerder uitgegeven voorwaarden.
Klik hier voor een pdf-bestand van deze voorwaarden.